راهبرد صنعت بیمه ایران برای مقابله با پاندمی کرونا

راهبرد صنعت بیمه ایران برای مقابله با پاندمی کرونا

مهمترین راهبرد شرکت های بیمه در ایام محدودیت های اجتماعی صدور الکترونیکی و دیجیتالی بیمه نامه ها و آسان سازی اخذ بیمه نامه از طریق پلت فرمهای بیمه ای توسط بیمه گذاران می باشد. شیوع ویروس کرونا در کشور، از…