بیمه دام و طیور

کارگزاری رسمی بیمه اطلس نفت و انرژی

بیمه دام و طیور

بیمه دام و طیور یکی از رشته‌های بیمه‌ای است که پوشش تلفات ناشی از حوادث طبیعی، بیماری، آتش سوزی، برق گرفتگی، حمل و نقل، مارگزیدگی و حمله وحوش، زایمان و سخت‌زایی و تلف جنین، سرقت، سقوط از بلندی، برخورد با جسم ثابت و پرخوری را در بر می‌گیرد.

بیمه دام و طیور
بیمه دام و طیور
بیمه دام و طیور

برخی از مشتریان