بیمه مسئولیت عمومی

کارگزاری رسمی بیمه اطلس نفت و انرژی

بیمه مسئولیت

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت عمومی می‌نامند. بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می‌شوند. انوع بیمه‌های مسئولیت عمومی عبارتند از:

1) بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران (تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه - اعم از کارگران ایرانی و غیرایرانی) که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول هستند. این بیمه‌ مسئولیت مدنی بیمه‌گذار را در مقابل کارکنان، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.

2) بیمه‌ مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران ساختمانی(بیمه کارفرما) ، اتفاقات و حوادثی که در جریان انجام کار در محل پروژه به کارکنان وارد آید و کارفرما مسئول جبران آن شناخته شود، تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. درصورتیکه مسئولیت بیمه‌گذار در این ارتباط توسط بیمه‌گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می‌باشد.

3) ‌بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی

در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران عمرانی، مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از حوادثی و اتفاقات انجام موضوع پروژه که به کارکنان تحت امر وارد آید و کارفرما مسئول جبران آن شناخته شود و در آن مسئولیت کارفرما محرز گردد ، تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد.

4) بیمه مسئولیت جامع شهرداری

این بیمه به منظور جبران کلیه خسارات جانی و مالی ناشی از خطرات احتمالی عملیات عمرانی، ‌زیر بنایی و... که تحت نظارت شهرداری انجام شود، صادر می‌شود.

5) بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی

این بیمه به منظور جبران کلیه خسارات مالی و جانی ناشی از خطرات احتمالی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود.

6) بیمه مسئولیت مجموعه‌های ورزشی

صاحبان‌ اماکن‌ ورزشی‌ همچون‌ استخرها، سالن‌های‌ ورزشی‌ و بدنسازی‌ ضمن‌ رعایت‌ اصول‌ ایمنی‌ و حفاظتی‌، گاهی‌ با حوادثی‌ که‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و فوت‌ و هزینه‌‌های‌ پزشکی‌ مراجعین‌ می‌شود، مواجه‌ می‌گردند که‌ مناسب‌ترین‌ راه‌ برای‌ جبران‌ غرامت‌ حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌، تهیه بیمه‌نامه مسئولیت‌ مدنی‌ مجموعه‌های‌ ورزشی‌‌ است‌.

7) بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان

بر اساس شرایط این بیمه، مسئولیت شکارچیان و محیط‌بانان در جریان شکار یا انجام وظایف محیط‌بانی در برابر اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. این بیمه در صورت وجود مجوز قانونی برای فعالیت بیمه‌‌شونده، ارائه می‌شود.

8) بیمه مسئولیت رایانه

بیمه رایانه کلیه خسارت‌های فیزیکی وارد به رایانه اعم از آتش‌سوزی، انفجار، سیل، طوفان، زلزله، نشست و رانش زمین، سقوط از بلندی، برخورد جسم خارجی، نفوذ مایعات به داخل اجزا، حمل و جابجایی در محل مورد بیمه، نوسانات جریان الکترسیته و سرقت با شکست حرز را حداکثر تا مقدار ارزش رایانه، تحت پوشش قرار می‌دهد.

9) بیمه مسئولیت حیوانات خانگی

این بیمه به منظور پوشش کلیه خسارات ناشی از نگهداری حیوانات خانگی اعم از حادثه بدون حمل و نقل، حادثه با حمل و نقل، بیماری، سرقت، زایمان و سخت‌زایی صادر می‌شود.

10) بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در مراکز آموزشی صادر می‌شود.

11) بیمه مسئولیت مدیران اردوها

این بیمه‌نامه به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در اردوها صادر می‌شود. همچنین بیمه مسئولیت مدیران اردوها خساراتی همچون فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

12) بیمه مسئولیت مستأجر در مقابل موجر

مسئولیت نگهداری مورد اجاره در طول مدت قرارداد اجاره بر عهده مستاجر می‌باشد. بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر برای پوشش خسارات مالی احتمالی است که در زمان اجاره برای مورد اجاره ممکن است رخ دهد.

برخی از مشتریان