بیمه کشتی (دریایی)

کارگزاری رسمی بیمه اطلس نفت و انرژی

بیمه دریایی

بیمه‌های دریایی، جبران آسیب‌های وارد بر بدنه و ماشین آلات کشتی‌ها، و مسئولیت‌های قانونی ایشان، از جمله مسئولیت‌های زیست محیطی، آسیب به اسکله‌ها و باراندازها، مسئولیت بار و... بر عهده دارد.

1) بدنه و ماشین آلات کشتی

بیمه‌بدنه و ماشین آلات کشتی، خسارت‌های وارد به بدنه یا ماشین‌آلات و تجهیزات کشتی را تحت پوشش قرار می‌دهد که برحسب درخواست مشتری‌، یکی از کلوزهای انستیتو بیمه‌گران لندن، به عنوان شرایط عمومی بیمه‌نامه، مبنای عمل قرار می‌گیرد.

2) بیمه مسئولیت مالکان کشتی در برابر اشخاص ثالث

بواسطه تهدید خطرات دریا و دریانوردی صاحبان کشتی طبق قانون مسئولیت همیشه مسئول حفظ سلامت افراد و اموال افراد می‌باشند. در این رابطه می‌توان پوشش‌های "بیمه مسئولیت دریایی" را طبق کلوز 344 انستیتو بیمه‌گران لندن به منظور حمایت از مالکان کشتی ارائه کرد.

3) بیمه مسئولیت مالکان کشتی در برابر اشخاص ثالث

این نوع بیمه مسئولیت سازندگان کشتی‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد و کاربرد آن برای حوضچه‌های تعمیراتی و یا کارخانجات ساخت شناورها می‌باشد. کلیه سازندگان کشتی‌ها به این بیمه‌نامه نیاز دارند. خطرات مندرج در این پوشش شامل مسئولیت‌های احتمالی سازندگان شناورها جهت ساخت و به آب اندازی کشتی‌ها را طبق شرایط و مفاد مقرر در کلوز بیمه‌نامه تحت پوشش قرار می‌دهد. مدت اعتبار برای بیمه‌‌‌های دریایی حداکثر به مدت یک سال می‌باشد که از زمان پرداخت اولین قسط و یا پرداخت کل حق بیمه توسط بیمه‌گر آغاز می‌گردد.

بیمه دریایی
بیمه دریایی
بیمه دریایی

برخی از مشتریان