بیمه مرکزی فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای را در فضای شیشه‌ای قرار خواهد داد

بیمه مرکزی فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای را در فضای شیشه‌ای قرار خواهد داد

رئیس کل بیمه مرکزی، ایجاد شرکت‌های بیمه اتکایی را به معنی ورود کمتر دولت دانست و اظهار کرد: بیمه‌های اتکایی باید فعال‌تر شوند و شرکت‌های خصوصی به این بخش وارد شوند تا اتکایی از بازار دولت باید به بخش خصوصی…