انواع مختلف بیمه های زندگی

انواع مختلف بیمه های زندگی

چرا باید بیمه زندگی داشته باشیم؟ و دلایل اصلی لزوم خرید بیمه نامه زندگی چیست؟ 1- تأمين‌درآمدی معين‌ و مشخص‌برای افراد يك خانواده‌ پس‌ از فوت‌ نان‌آور خانواده‌ 2- تأمين‌ درآمدی معين‌ و مشخص‌ برای ايام‌ از كارافتادگی، پيری و…