بیمه اتكائی تنها در ۷۲ ساعت با ترمور

بیمه اتكائی تنها در ۷۲ ساعت با ترمور

شرکت فناوری بیمه ترمور[1]، یک بازار انتقال ریسک دیجیتالی است که به طور متوسط قابلیت قیمت‌گذاری و درخواست خرید بیمه اتکائی آن، شرکت‌های واگذارنده[2] را قادر می‌سازد تا تمام برنامه‌های کامل خود را بر اساس شرط ظرفیت مجاز[3] در کمتر از ۷۲…